Budapest Főváros Kormányhivatal tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására vonatkozó felhívása.

 

Kedves Leendő Elsős Szülők!

 

A 2020. szeptember 1-jével tankötelezetté váló tanulók 2020/2021. tanévre történő általános iskolai
beiratkozása a sajnálatosan kialakult járványügyi helyzet miatt nem a megszokott eljárásrend szerint történik.

Az erre vonatkozó 7/2020. (III.25.) EMMI határozatot az alábbi linken olvashatják.

 7/2020. (III.25.) EMMI határozatot

 

Iskolánk felvételi körzethatárai

Kérem Önöket, hogy a személyes kontaktus elkerülése végett használják az elektronikus eszközöket (KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS, e-mail) a miniszteri határozatban megjelölt szándéknyilatkozat benyújtásával!   A személyes jelenlétet igénylők, csak előre egyeztetett időpontban jöhetnek be az intézménybe a megfelelő higiéniás előírásokat betartva (szájmaszk, kesztyű).

 Szülői tájékoztató levél a beiratkozással kapcsolatban.

Az eljárásrend lényeges elemi:

 1. Körzetes tanuló esetében:
       - Kérjük, hogy jelezze számukra, ha nem a mi iskolánkat választja,
  megjelölve azt az intézményt, ahová felvételét kéri!

       - Erősítse meg az felvételi igényét a Kréta rendszeren
  keresztül vagy e-mailben. 

 2. Nem körzetes tanuló esetében szándéknyilatkozatot kell benyújtani intézményünkhöz
  a Kráta rendszeren keresztül, vagy e-mailben.
 3. Az alábbi adatokra feltétlenül szükségünk van a beiratkozás módjától függően
  - tanuló adatai
  - tanuló oktatási azonosító száma
  - szülők neve, elérhetőségei
  - óvoda adatai
  - idegen nyelv választása (angol/német)
  - etika/ hit- és erkölcstan választása (felekezet megnevezésével)
  - ügyeleti igény (napközi, reggeli, délutáni) 

Iskolánkat az alábbi kapcsolattartási módokon érik el:

☎: 061/405-57-66

@: moraferencaltisk@digikabel.hu

Óvodásoknak

Kedves Leendő Elsős Szülők!

Felhívás tankötelessé vált tanulók beíratására

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
  • óvodai szakvélemény
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről(2. számú melléklet)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári
  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – „A szülői felügyelet gyakorlása”– előírásai az irányadók.

Amennyiben étkezést kívánnak igénybe venni, az alábbi dokumentumok kitöltése is szükséges:

 

VALAMENNYI NYILATKOZATOK AZ OLDALRÓL LETÖLTHETŐ. KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY EZEKET KITÖLTVE,
ÉS A MEGFELELŐ ALÁÍRÁSOKKAL ELLÁTVA HOZZÁK MAGUKKAL A BEIRATKOZÁSRA!

KÖSZÖNJÜK

 

A Nkt.50§ (6) bekezdése alapján iskolánk köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében található.

A nem az iskola körzetében lakó gyermekek felvételével kapcsolatban a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben és a Nkt.50-51.§-ban foglaltak szerint járunk el.

Az iskolába történő felvételről az iskolaigazgató dönt. A tanulófelvételről írásos határozatot hoz.

Intézményünkben a körzetünkben lakó tanulók felvétele után további felvételi kérelmeket is tudunk teljesíteni.

A további kérelmek elbírálásának rendje:

–   Előnyben részesülnek, a – Nkt. 51.§ (1) bekezdése alapján – a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

–   Különleges  helyzetnek minősül, – (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (7) alapján – ha a tanuló

 1. a)      testvére már intézményünk tanulója
 2. b)       szülőjének munkahelye az iskolánk körzetében található (munkáltatói igazolás benyújtása szükséges)
 3. c)      az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található
 4. d)      a szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő
 5. e)      szülei intézményünk diákjai voltak

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet értelmében a fent felsorolt gyermekeket sorsolás nélkül vesszük fel, amennyiben elegendő férőhely van számukra.

Amennyiben a fentieken túli jelentkezők száma meghaladja a felvehető létszámunkat, a jelentkezőket sorsolás útján vesszük fel.

Intézményünk iránt érdeklődő szülőknek nyílnapokat szervezünk, az alábbi időpontokban:

 • 2020. 02. 12.
 • 2020. 03. 04.
 • 2020. 04. 01.

Mindkét napon az első két óra tekinthető meg.

 1. óra – 8:00 – 8:45
 2. óra – 9:00 – 9:45

Az órákat leendő elsős tanító nénik tartják:
       Tóthné Gulyás Gabriella
Pálfi Isvánné
Bíró Ágnes

10 órától szülői tájékoztatóra kerül sor.

Szeretettel várjuk Önöket!